نمایندگی سرورهای لینوکس

RL1

نمایندگی سرور لینوکس

 • 1GB
  فضا
 • 50GB
  پهنای باند
 • 50
  تعداد دامنه
RL2

نمایندگی سرور لینوکس

 • 5GB
  فضا
 • 100GB
  پهنای باند
 • 100
  تعداد دامنه
RL3

نمایندگی سرور لینوکس

 • 10GB
  فضا
 • 200GB
  پهنای باند
 • 200
  تعداد دامنه
RL4

نمایندگی سرور لینوکس

 • 50GB
  فضا
 • 400GB
  پهنای باند
 • 500
  تعداد دامنه
RL5

نمایندگی سرور لینوکس

 • 80GB
  فضا
 • ∞GB
  پهنای باند
 • 1000
  تعداد دامنه