میزبانی فایل

پلن 20 گیگ

20GB فضا
پهنای باند نامحدود

پلن 50 گیگ

50GB فضا
پهنای باند نامحدود

پلن 100 گیگ

100GB فضا
پهنای باند نامحدود

پلن 400 گیگ

400GB فضا
پهنای باند نامحدود