سرورهای ابری آمریکا و اروپا

HCX-11 15 در دسترس

2 Core CPU
2GB RAM DDR4
40GB SSD
20TB Bandwidth
1 IP

HCX-21 16 در دسترس

3 Core CPU
4GB RAM DDR4
80GB SSD
20TB Bandwidth
1 IP

HCX-31 11 در دسترس

4 Core CPU
8GB RAM DDR4
160GB SSD
20TB Bandwidth
1 IP

HCX-41 15 در دسترس

8 Core CPU
16GB RAM DDR4
240GB SSD
20TB Bandwidth
1 IP

HCX-51 20 در دسترس

16 Core CPU
32GB RAM DDR4
360GB SSD
20TB Bandwidth
1 IP