سرورهای ابری اروپا

HCL-1 11 در دسترس

1 Core CPU
2GB RAM DDR4
20GB SSD
20TB Bandwidth
1 IP

HCL-2 11 در دسترس

2 Core CPU
4GB RAM DDR4
40GB SSD
20TB Bandwidth
1 IP

HCL-3 20 در دسترس

2 Core CPU
8GB RAM DDR4
80GB SSD
20TB Bandwidth
1 IP

HCL-4 19 در دسترس

4 Core CPU
16GB RAM DDR4
160GB SSD
20TB Bandwidth
1 IP

HCL-5 20 در دسترس

8 Core CPU
32GB RAM DDR4
240GB SSD
20TB Bandwidth
1 IP