کلاس مجازی

بسته برنزی

10 کاربر همزمان
زمان نامحدود

بسته نقره ای

20 کاربر همزمان
زمان نامحدود

بسته طلایی

50 کاربر همزمان
زمان نامحدود