میزبانی وب لینوکس اقتصادی

تمام محصولات شامل یک هفته گارانتی بازگشت وجه می باشند

آذین - Eco50 • 50 مگابایت ميزان فضا
 • 3 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
آریا - Eco100 • 100 مگابایت بایت ميزان فضا
 • 5 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
آذر - Eco250 • 250 مگابایت بایت ميزان فضا
 • 7 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
آونگ - Eco500 • 500 مگابایت بایت ميزان فضا
 • 10 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
الوند - Eco1000 • 1 گیگا بایت ميزان فضا
 • 15 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
آسا - Eco2000 • 2 گیگا بایت ميزان فضا
 • 25 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
آرمان - Eco3000 • 3 گیگا بایت ميزان فضا
 • 40 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
اروند - Eco5000 • 5 گیگا بایت ميزان فضا
 • 60 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه