نرم افزار مدیریت وب سایت محتوا

بسته ۱

بسته شماره ۱ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۱۰۰ مگابایت.
برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به www.mohtava.com این صفحه مراجعه کنید.

بسته ۲

بسته شماره ۲ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۵۰۰ مگابایت.
برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به www.mohtava.com این صفحه مراجعه کنید.

بسته ۳

بسته شماره ۳ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۱۰۰۰ مگابایت.
برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به www.mohtava.com این صفحه مراجعه کنید.

بسته ۴

بسته شماره ۴ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۲ گیگابایت.
برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به www.mohtava.com این صفحه مراجعه کنید.

بسته ۵

بسته شماره ۵ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۵ گیگابایت.
برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به www.mohtava.com این صفحه مراجعه کنید.

بسته ۶

بسته شماره ۶ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۵ گیگابایت.
برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به www.mohtava.com این صفحه مراجعه کنید.

بسته ۷

بسته شماره ۷ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۱۰ گیگابایت.
برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به www.mohtava.com این صفحه مراجعه کنید.

بسته ۸

بسته شماره ۸ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۲۰ گیگابایت.
برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به www.mohtava.com این صفحه مراجعه کنید.