سرور اقتصادی

Conroe E6600 2.4GHz + 2GB DDR2 RAM + 160GB SATA HD + 3.3TB B/W
شروع از
17,670,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Conroe E7400 2.8GHz + 2GB DDR2 RAM + 500GB SATA HD + 3.3TB B/W
شروع از
21,270,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dual Xeon 3.06GHz + 2GB RAM + 120GB SATA HD + 3.3TB B/W
شروع از
12,570,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dual Xeon 5130 2.0Ghz + 2GB DDR2 RAM + 500GB SATA HD + 3.3TB B/W
شروع از
25,170,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Pentium 4 2.66GHz + 1GB RAM + 80GB SATA HD + 3.3TB B/W
شروع از
7,470,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Pentium 4 3.0GHz + 1GB RAM + 120GB SATA HD + 3.3TB B/W
شروع از
10,170,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Xeon X3220 2.4Ghz + 4GB DDR2 RAM + 250GB SATA HD + 3.3TB B/W
شروع از
25,170,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید