میزبانی وب لینوکس اقتصادی

تمام محصولات شامل یک هفته گارانتی بازگشت وجه می باشند

آذین - Eco50 0 در دسترس • 50 مگابایت ميزان فضا
 • 3 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • 20% پردازنده
 • 100 مگابایت حافظه جانبی
آریا - Eco100 0 در دسترس • 100 مگابایت بایت ميزان فضا
 • 5 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • 25% پردازنده
 • 200 مگابایت حافظه جانبی
آذر - Eco250 0 در دسترس • 250 مگابایت بایت ميزان فضا
 • 7 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • 30% پردازنده
 • 300 مگابایت حافظه جانبی
آونگ - Eco500 0 در دسترس • 500 مگابایت بایت ميزان فضا
 • 10 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • 35% پردازنده
 • 400مگابایت حافظه جانبی
الوند - Eco1000 1 در دسترس • 1 گیگا بایت ميزان فضا
 • 15 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • 40% پردازنده
 • 500 مگابایت حافظه جانبی
آسا - Eco2000 0 در دسترس • 2 گیگا بایت ميزان فضا
 • 25 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • 50% پردازنده
 • 600 مگابایت حافظه جانبی
آرمان - Eco3000 0 در دسترس • 3 گیگا بایت ميزان فضا
 • 40 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • 60% پردازنده
 • 700 مگابایت حافظه جانبی
اروند - Eco5000 • 5 گیگا بایت ميزان فضا
 • 60 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
 • 70% پردازنده
 • 800 مگابایت حافظه جانبی