میزبانی فایل

پلن 20 گیگ

20GB فضا
پهنای باند نامحدود

پلن 50 گیگ

50GB فضا
پهنای باند نامحدود

پلن 100 گیگ

100GB فضا
پهنای باند نامحدود