سرور حرفه ای

Dual E5 2620 2.0Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
  • 6 drives Max Hard Disk
  • 256 GB Max Ram support
Dual E5 2630 2.3Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
Dual E5 2640 2.5Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
Dual E5 2660 2.2Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
Dual E5 2680 2.7Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
Dual E5 2690 2.9Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
Dual Xeon E5650 2.66Ghz + 12GB DDR3 RAM + 1000GB SATA HD + 10TB B/W