سرور حرفه ای

Dual E5 2620 2.0Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
  • 6 drives Max Hard Disk
  • 256 GB Max Ram support
شروع از
53,070,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dual E5 2630 2.3Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
شروع از
59,370,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dual E5 2640 2.5Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
شروع از
65,670,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dual E5 2660 2.2Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
شروع از
78,270,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dual E5 2680 2.7Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
شروع از
90,870,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dual E5 2690 2.9Ghz + 16GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 + 10TB B/W
شروع از
103,470,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dual Xeon E5650 2.66Ghz + 12GB DDR3 RAM + 1000GB SATA HD + 10TB B/W
شروع از
74,970,000ریال
سه ماهه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید