سرور اداری

Core i7 2.66-2.93Ghz + 6GB DDR3 RAM + 500GB SATA3 HD + 8TB B/W
Dual Xeon E5335 2.0Ghz + 6GB DDR2 RAM + 500GB SATA HD + 8TB B/W
Dual Xeon E5504 2.0Ghz + 6GB DDR3 RAM + 500GB SATA HD + 8TB B/W
Dual Xeon E5520 2.26Ghz + 8GB DDR3 RAM + 500GB SATA HD + 10TB B/W
Dual Xeon E5620 2.4Ghz + 8GB DDR3 RAM + 1000GB SATA HD + 10TB B/W
HP DL140 G3 Dual Xeon 5160 + 16GB RAM + 2x250GB SATA HD + 6TB B/W
Intel Core i3 2100 3.10Ghz + 4GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 HD + + 6TB B/W
Intel Core i5 2500 3.30Ghz + 6GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 HD + 8TB B/W
Intel Core i5 3570 3.4Ghz + 8 GB DDR3 RAM + 2000GB SATA3 HD + 10TB B/W
Intel Core i7 2600 3.4Ghz + 8GB DDR3 RAM + 1000GB SATA3 HD + 10TB B/W