نرم افزار مدیریت وب سایت محتوا

بسته ۱

بسته شماره ۱ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۱۰۰ مگابایت.

  • //www.mohtava.com/modules/pico/index.php?content_id=3"> این صفحه مراجعه کنید. برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به 9,590,000 ریال

همینک سفارش دهید
بسته ۲

بسته شماره ۲ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۵۰۰ مگابایت.

  • //www.mohtava.com/modules/pico/index.php?content_id=3"> این صفحه مراجعه کنید. برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به 15,900,000 ریال

همینک سفارش دهید
بسته ۳

بسته شماره ۳ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۱۰۰۰ مگابایت.

  • //www.mohtava.com/modules/pico/index.php?content_id=3"> این صفحه مراجعه کنید. برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به 25,900,000 ریال

همینک سفارش دهید
بسته ۴

بسته شماره ۴ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۲ گیگابایت.

  • //www.mohtava.com/modules/pico/index.php?content_id=3"> این صفحه مراجعه کنید. برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به 55,900,000 ریال

همینک سفارش دهید
بسته ۵

بسته شماره ۵ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۵ گیگابایت.

  • //www.mohtava.com/modules/pico/index.php?content_id=3"> این صفحه مراجعه کنید. برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به 79,900,000 ریال

همینک سفارش دهید
بسته ۶

بسته شماره ۶ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۵ گیگابایت.

  • //www.mohtava.com/modules/pico/index.php?content_id=3"> این صفحه مراجعه کنید. برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به 119,900,000 ریال

همینک سفارش دهید
بسته ۷

بسته شماره ۷ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۱۰ گیگابایت.

  • //www.mohtava.com/modules/pico/index.php?content_id=3"> این صفحه مراجعه کنید. برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به 179,900,000 ریال

همینک سفارش دهید
بسته ۸

بسته شماره ۸ محتوا برای طراحی و پیاده سازی وب سایت همراه با سرویس میزبانی رایگان نانو به میزان ۲۰ گیگابایت.

  • //www.mohtava.com/modules/pico/index.php?content_id=3"> این صفحه مراجعه کنید. برای مشاهده اطلاعات کامل و فهرست امکانات به 259,900,000 ریال

همینک سفارش دهید