محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید

مناسب برای وب سایت های پربازدید

Nano Afra - Pro1000 • 1 گیگا بایت ميزان فضا
 • 40 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Anahita - Pro2000 • 2 گیگا بایت ميزان فضا
 • 70 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Artemis - Pro5000 • 5 گیگا بایت ميزان فضا
 • 100 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Hirad - Pro10000 • 10 گیگا بایت ميزان فضا
 • 200 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Tina - Pro20000 • 20 گیگا بایت ميزان فضا
 • 300 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Sorena - Pro35000 • 35 گیگا بایت ميزان فضا
 • 500 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه
Nano Parnian - Pro70000 • 70 گیگا بایت ميزان فضا
 • 1000 گیگا بایت پهنای باند/ ماهيانه